Rob Heaslip

16—28.09.19

An endling is an individual that is the last of its species. Once the endling dies, the species becomes extinct. With ENDLING, Rob Heaslip reimagines mourning rituals through dance, vocals, music and design. Popular and folk culture collide in a world where death is tinged with acid pink, green and purple.

Crìocharan - an neach mu dheireadh dhe a sheòrsa. Le a bhàs, thig bàs air an t-seòrsa sin. Ann an ENDLING, tha Rob Heaslip ag ath-bheòthachadh sgeulachdan caoinidh tro dhannsa, guth, ceòl agus ìomhaigheachd. Tha an seann-nos agus an nòs-ùr a’ coinneachadh ann an saoghal far a bheil am bàs air a shoillseachadh le sradagan dathach, dealrach.

Funded by
Creative Scotland
Bòrd na Gàidhlig
Culture Ireland
Tramway
The Work Room


Members


Opportunities